Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.Ve_day_nghe_em.swf 0.200705022309096288874.jpg 0.hv1001210.jpg 0.fine_art_illusion_19_500.jpg 0.flower401.jpg 0.Moi_ngay_den_truong_la_mot_ngay_vui.mp3 0.Co_gai_mo_duong.mp3 0.animals_in_love_15.jpg 0.chao_co_nhac.swf Frame2075_copy.jpg 0.pround_of_you_.mp3 0.Thay_toi_-_To_nhu_-_Xuan_truong.mp3 0.QTThedayyouwentaway.swf 0.Phu-nu.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  song chet mac bay - ngu van 7.ppt

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Văn Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:12' 03-05-2009
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  MÔN : NGỮ VĂN 7
  Tieỏt 104,105: SONG CHET MAậC BAY
  (Phaùm Duy Toỏn )
  Neâu vaøi neùt veà taùc giaû
  Tieỏt 104,105: SONG CHET MAậC BAY
  (Phaùm Duy Toỏn )
  I.Giụựi thieọu chung:
  1. Taực giaỷ: Phaùm Duy Toỏn ( 1883-1924) Queõ ụỷ Huyeọn Thửụứng Tớn - Tổnh Haứ Taõy.
  - Laứ moọt trong soỏ ớt ngửụứi coự thaứnh tửùu ủau tieõn ve theồ loaùi truyeọn ngaộn hieọn ủaùi.


  - Nêu vài nét về tác phẩm?
  Tieỏt 104,105: SONG CHET MAậC BAY
  (Phaùm Duy Toỏn )
  I.Giụựi thieọu chung:
  1. Taực giaỷ:Phaùm Duy Toỏn ( 1883-1924) Queõ ụỷ Huyeọn Thửụứng Tớn - Tổnh Haứ Taõy.
  2. Taực phaồm : "Soỏng cheỏt maởc bay" laứ taực phaồm thaứnh coõng lụựn nhaỏt trong sửù nghieọp saựng taực cuỷa Phaùm Duy Toỏn.

  II. Đọc - Hiểu văn bản.
  1.Đọc - Tìm hiểu chú thích.
  2 . Tóm tắt :
  3. Bố cục :
  Đoạn 1: Từ đầu đến …”Hỏng mất”: Cảnh
  Đê sắp vỡ.
  3 đoạn:
  Đoạn 2: Tiếp đến…” Điếu mày”: Cảnh quan phủ
  Và nha lại đánh tổ tôm trong khi” đi hộ đê”.
  Đoạn 3: Còn lại: Cảnh đê vỡ, nhân dân lâm vào
  Tình trạng thảm sầu.
  Tương phản cũng gọi là đối lập,
  trong nghệ thuật là việc tạo ra những
  hành động , những cảnh tượng , những
  tính cách trái ngược nhau để qua đó làm
  nổi bật 1 ý tưởng , bộ phận trong tác
  phẩm hoặc tư tưởng chính của tác phẩm.

  a. Cảnh đê sắp vỡ.

  5. Phaân tích:
  Ñaây laø böùc tranh hieän thöïc
  lôùn veà cuoäc soáng khoán
  cuøng cuûa ngöôøi daân ñen vaø
  baûn chaát taøn nhaãn voâ nhaân ñaïo
  cuûa boïn quan laïi ( tröïc tieáp ôû ñaây laø teân “quan phuï maãu” ñi hoä ñeâ.
  4. Đại ý :
  Vậy dựa vào định nghĩa này em hãy chỉ
  ra 2 mặt tương phản cơ bản trong truyện "Sống chết mặc bay"?

  Một bên là nhân dân đang vật lộn căng thẳng trước nguy cơ đê vỡ .Một bên là cảnh quan phủ và bọn nha lại , chánh tổng đánh tổ tôm trong đình trong lúc họ đi hộ đê.
  - Thôøi gian : Gaàn 1 giôø dem
  Không gian : Trời mưa tầm tã ,nước sông Nhị Hà lên to quá
  - Ñòa ñieåm : Khuùc soâng laøng X, thuoäc Phuû X , hai ba ñoaïn ñaõ thaåm laäu
  Không khí,cảnh tượng hộ đê : Nhốn nháo , căng thẳng :

  "Kẻ thì thuổng,người thì cuốc,kẻ đào đất, kẻ
  vác tre , nào đắp , nào cừ , bì bõm dưới
  bùn., . lướt thướt như chuột lột"
  ".Trống đánh liên thanh , ốc thổi vô hồi ,
  tiếng người xao xác gọi nhau đi hộ đê"
  ->Miêu tả,liệt kê, so sánh, tương phản:Thieân tai ñang töøngluùc giaùng xuoáng ñe doïa cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân
  Tiết 104,105: SỐNG CHẾT MẶC BAY
  (Phạm Duy Tốn )
  I.Giới thiệu chung:
  Tác giả:Phạm Duy Tốn ( 1883-1924)
  Quê ở Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà Tây.
  2. Tác phẩm : "Sống chết mặc bay" là tác phẩm thành công lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy Tốn.
  II. Đọc - Hiểu văn bản.
  1.Đọc - Tìm hiểu chú thích.
  2 . Tóm tắt :
  3. Bố cục :
  4. Ñaïi yù :
  5. Phaân tích:

  - Thôøi gian : Gaàn 1 giôø dem
  Không gian : Trời mưa tầm tã ,nước sông Nhị Hà lên to quá
  - Ñòa ñieåm : Khuùc soâng laøng X, thuoäc Phuû X , hai ba ñoaïn ñaõ thaåm laäu
  Không khí,cảnh tượng hộ đê : Nhốn nháo ,căng thẳng :

  “Keû thì thuoång,ngöôøi thì cuoác,keû ñaøo ñaát,keû
  …, bì boõm döôùi buøn.., löôùt thöôùt nhöchuoät loät”
  “…Troáng ñaùnh lieân thanh , oác thoåi voâ hoài ,
  tieáng ngöôøi xao xaùc goïi nhau ñi hoä ñeâ”
  ->Miêu tả,liệt kê, so sánh, tương phản:Thieân tai ñang töøngluùc giaùng xuoáng ñe doïa cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân
  a. Cảnh đê sắp vỡ.
  Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các thầy cô giáo cùng các em học sinh mạnh khoẻ!
  Xin chân thành cảm ơn!

  Avatar

  THÀNH VIÊN MỚI XIN RA NHẬP TRANG RIÊNG CHÚC CHỦ NHÀ THÀNH CÔNG!

  GHÉ THĂM TÔI NHÉ: http://vumanhdiepln.violet.vn

  Avatar

  THÀNH VIÊN MỚI XIN RA NHẬP TRANG RIÊNG CHÚC CHỦ NHÀ THÀNH CÔNG! CÓ MỌT KỲ NGHỈ HÈ VUI, LÝ THÚ NHỚ GHÉ THĂM TÔI NHÉ: http://vanquan56.violet.vn/

   

  Avatar

  TVM xin chào chủ nhà!

   
  Gửi ý kiến